REKLAMACIJE I PRIGOVOR POTROŠAČA

Reklamacija

U slučaju dostave kupci su dužni pošiljku preuzeti i pregledati pred dostavljačem, a sve kako bi se izbjegle naknadne reklamacije zbog mogućnosti oštećenja pošiljke prilikom dostave. U slučaju oštećenja ili umanjenja sadržaja poštanske pošiljke, kupac ili druga ovlaštena osoba mora podnijeti prigovor odmah pri uručenju poštanske pošiljke. Iznimno, prigovor zbog oštećenja ili umanjenja sadržaja poštanske pošiljke može se podnijeti nakon uručenja poštanske pošiljke samo ako kupac priloži dokaz da oštećenje ili umanjenje sadržaja poštanske pošiljke nije nastalo nakon uručenja.


Digitalna dolina, obrt za usluge  (u daljnjem tekstu: prodavatelj) odgovara za materijalne nedostatke proizvoda do trenutka prijelaza rizika na kupca – trenutak predaje stvari u posjed kupcu ili trećoj osobi određenoj od strane kupca, a koja nije prijevoznik, bez obzira je li mu materijalni nedostatak bio poznat. Prodavatelj odgovara za one materijalne nedostatke koji se pojave nakon prijelaza rizika na kupca ako je posljedica uzrok koji je postojao prije toga. Predmnijeva se   da je nedostatak, koji se pojavio u roku od šest mjeseci   od prijelaza rizika na kupca, podrazumijeva da je postojao u vrijeme prijelaza rizika, osim ako prodavatelj ne dokaže suprotno ili suprotno proizlazi iz naravi stvari ili naravi nedostatka.

Nedostatak postoji:

 1. ako stvar nema potrebna svojstva za svoju redovitu uporabu ili za promet,
 2. ako stvar nema potrebna svojstva za posebnu uporabu za koju je kupac nabavlja, a koja je bila poznata prodavatelju ili mu je morala biti poznata,
 3. ako stvar nema svojstva i odlike koje su izrijekom ili prešutno ugovorene, odnosno propisane,
 4. kad je prodavatelj predao stvar koja nije jednaka uzorku ili modelu, osim ako su uzorak ili model pokazani samo radi obavijesti,
 5. ako stvar nema svojstva koja inače postoje kod drugih stvari iste vrste i koja je kupac mogao opravdano očekivati prema naravi stvari, posebno uzimajući u obzir javne izjave prodavatelja, proizvođača i njihovih predstavnika o svojstvima stvari (reklame, označavanje stvari i dr.).

Potrošač je obvezan obavijestiti prodavatelja o postojanju vidljivih nedostataka u roku od dva mjeseca od dana kad je otkrio nedostatak, a najkasnije u roku od dvije godine od prijelaza rizika na potrošača.

Kad kupac nakon primitka stvari primijeti da proizvod ima neki od navedenih nedostataka koji se nisu mogli otkriti uobičajenim pregledom prilikom preuzimanja stvari, kupac je dužan, pod prijetnjom gubitka prava, o tom nedostatku obavijestiti prodavatelju u roku od dva mjeseca računajući od dana kad je preuzeo proizvod.

Prodavatelj ne odgovara za nedostatke koji se pokažu ako proteknu dvije godine od predaje stvari.

Prava kupca koji je pravodobno obavijestio prodavatelja o postojanju nedostatka gase se nakon isteka dvije godine, računajući od dana odašiljanja obavijesti prema prodavatelju, osim ako je kupac prijevarom prodavatelja bio spriječen da ih ostvaruje.

Ako se utvrdi postojanje materijalnog nedostatka prodavatelj može imati jednu od sljedećih obveza, sve u skladu s odredbama Zakona o obveznim odnosima:

 1. uklanjanje nedostatka,
 2. predaja drugog proizvoda bez nedostatka,
 3. sniženje cijene,
 4. raskid ugovora.

Prava temeljem materijalnog nedostatka na stvari regulirana su Zakonom o obveznim odnosima.

Kada je kupac pravna osoba na njega se odnose pravila o materijalnom nedostatku propisana Zakonom o obveznim odnosima, posebno u dijelu u kojem je materijalni nedostatak za pravne osobe uređen drugačije od ovdje navedenoga u Općim uvjetima korištenja.

Prigovor potrošača

Sve prigovore sukladno članku 10. Zakona o zaštiti potrošača, potrošač može poslati:

 • putem pošte na adresu Digitalna dolina, obrt za usluge, Ivana Matkovića 13, 34000 Požega
 • elektroničkom poštom na [email protected]
 • ispunjenjem elektronskog kontakt obrasca

Kako bi potrošaču prodavatelj odgovorio na pisani prigovor koji nije upućen elektroničkom poštom, mole se potrošači da navedu točne podatke o svome imenu i prezimenu te adresi na koju će im biti dostavljen odgovor.

Odgovor na prigovor potrošača prodavatelj zakonski mora dati u pisanom obliku najkasnije u roku od 15 dana od dana primitka prigovora.

U slučaju eventualnog spora prodavatelj i potrošač će spor riješiti mirnim putem, a ako nije moguće nadležan je stvarno i mjesno nadležan sud uz primjenu hrvatskog prava. Rješavanje sporova je moguće pred Sudom časti HGK ili drugim centrima za mirenje.

Potrošačke sporove moguće je rješavati putem ODR platforme Europske komisije

Ako potrošač prihvaća Opće uvjete korištenja, isti prihvaća i sve druge uvjete navedene na internet stranici liberty-swag.shop (u daljnjem tekstu: internet stranica) te sve ostale odredbe navedene na internet stranici. 

Ako se potrošač ne slaže s bilo kojim dijelom predugovorne obavijesti ili Općim uvjetima korištenja moli se isti da ne koristi internet stranicu i ne sklapa ugovor o kupoprodaji.

Prodavatelj zadržava pravo izmjene Općih uvjeta korištenja i pravila bez prethodne najave. Opći uvjeti korištenja su sukladni zakonima Republike Hrvatske i pravnoj stečevine Europske Unije.

Ako je kupac pravna osoba na njega se ne odnose pravila o zaštiti potrošača propisana ovim Općim uvjetima korištenja i Zakonom o zaštiti potrošača.

Pravila o pisanom prigovoru potrošača ne odnose se na pravne osobe. Na pravne osobe primjenjuje Zakon o obveznim odnosima i Zakon o elektroničkoj trgovini.