JEDNOSTRANI RASKID UGOVORA

Potrošač može ugovor jednostrano raskinuti u roku od 14 dana bez navođenja razloga.

Rok od 14 dana započinje teći od dana kada je potrošaču ili trećoj osobi određenoj od strane potrošača, a koja nije prijevoznik, proizvod predan u posjed.

Ako potrošač jednom narudžbom naruči više komada proizvoda koji trebaju biti isporučeni odvojeno, odnosno ako je riječ o robi koja se dostavlja u više komada ili više pošiljki, rok od 14 dana započinje teći od dana kada je potrošaču ili trećoj osobi određenoj od strane potrošača, a koja nije prijevoznik, predan u posjed zadnji komad ili zadnja pošiljka proizvoda.

Ako je ugovorena redovita isporuka robe kroz određeni period, rok od 14 dana započinje teći dana kada je potrošaču ili trećoj osobi određenoj od strane potrošača, a koja nije prijevoznik, predan u posjed prvi komad ili prva pošiljka proizvoda.

Ako potrošač ne bude obaviješten o pravu na raskid ugovora, pravo potrošača na jednostrani raskid ugovora prestaje po isteku 12 mjeseci od isteka roka od 14 dana.

Ako je prodavatelj dostavio potrošaču obavijest o pravu na raskid ugovora u roku od 12 mjeseci pravo na jednostrani raskid ugovora prestaje po isteku roka od 14 dana od kada je potrošač primio tu obavijest.

Da bi potrošač mogao ostvariti pravo na jednostrani raskid ugovora, isti mora Pismoreklam d.o.o. (u daljnjem tekstu: prodavatelj) obavijestiti o svojoj odluci o jednostranom raskidu ugovora prije isteka roka od 14 dana i to nedvosmislenom izjavom:

  • ispunom dolje priloženog obrasca za jednostrani raskid ugovora kojeg će potrošač poslati na adresu Digitalna dolina, obrt za usluge, I. Matkovića 13, 34000 Požega
  • ispunom dolje priloženog obrasca za jednostrani raskid ugovora kojeg će potrošač poslati elektroničkom poštom na [email protected]

OBRAZAC ZA JEDNOSTRANI RASKID UGOVORA

Ako je izjava o jednostranom raskidu ugovora prodavatelju poslana elektroničkim putem, prodavatelj će potrošaču elektroničkom poštom dostaviti potvrdu o primitka izjave o jednostranom raskidu ugovora.

U slučaju raskida ugovora, svaka je strana dužna vratiti drugoj strani ono što je primila na temelju ugovora, osim ako prodavatelj sam ponudi da robu koju potrošač vraća preuzme. Prodavatelj mora izvršiti povrat plaćenog tek nakon što mu roba bude vraćena, odnosno, nakon što mu potrošač dostavi dokaz da je robu poslao natrag, ako bi o tome prodavatelj bio obaviješten prije primitka robe. 

Potrošač snosi troškove povrata proizvoda u slučaju korištenja prava na jednostrani raskid ugovora. Prodavatelj mora izvršiti povrat plaćenoga služeći se istim sredstvima plaćanja kojim se koristio potrošač prilikom plaćanja, osim ako potrošač izričito ne pristane na neko drugo sredstvo plaćanja te uz pretpostavku da potrošač ne bude obvezan platiti nikakve dodatne troškove za takav povrat.

Osim ako je prodavatelj sam ponudio da robu koju potrošač vraća preuzme, potrošač mora izvršiti povrat robe bez odgađanja, a najkasnije u roku od 14 dana od dana kada je obavijestio prodavatelja o svojoj odluci da raskine ugovor.

Smatra se da je potrošač izvršio svoju obvezu povrata robe na vrijeme ako prije isteka roka od 14 dana pošalje robu ili je sam preda, odnosno u dogovorenom roku preda osobi koju je prodavatelj ovlastio da primi robu.

Potrošač je odgovoran za svako umanjenje vrijednosti robe koje je rezultat rukovanja robom, osim onog koje je bilo potrebno za utvrđivanje prirode, obilježja i funkcionalnosti proizvoda. Kako bi potrošač utvrdio prirodu, obilježja i funkcionalnosti robe isti može postupati s robom i pregledati robu isključivo na način na koji je to uobičajeno pri kupnji robe u prostorijama prodavatelja. Robu koju potrošač namjerava vratiti u roku od 14 dana isti ne smije nositi, prepravljati, koristiti, skinuti zaštitnu foliju niti smije poduzimati bilo koje radnje koje se ne smiju poduzimati u fizičkoj poslovnici prodavatelja, kao i one kojima bi umanjio vrijednost robe. U periodu u kojem potrošač ostvaruje pravo povrata robu mora čuvati s dužnom pažnjom, odnosno mora se ponašati kao osobito pažljiv i savjestan čovjek.U slučaju umanjenja vrijednosti proizvoda koje je rezultat rukovanja proizvodom prodavatelj će se naplatiti iz iznosa primljene kupoprodajne cijene u omjeru umanjenja vrijednosti robe prema vlastitoj procjeni, uzimajući u obzir objektivne kriterije svakog pojedinog slučaja.

Pravo na raskid ugovora o kupoprodaji nije dopušten u sljedećim slučajevima kada:

  1. su predmet ugovora roba ili usluge čija je cijena ovisna o promjenama na financijskom tržištu koje su izvan utjecaja prodavatelja, a koje se mogu pojaviti za vrijeme trajanja prava potrošača na jednostrani raskid ugovora,
  2. su predmet ugovora roba koja je izrađena po specifikaciji potrošača ili koja je jasno prilagođena potrošaču,
  3. potrošač posebno zahtijeva posjet prodavatelja radi obavljanja hitnih popravaka ili poslova održavanja s time da ako prilikom takvog posjeta, uz one usluge koje je potrošač izrijekom zahtijevao, prodavatelj pruži i neke druge usluge, odnosno isporuči i neku drugu robu osim one koja je nužna za obavljanje hitnih popravaka ili poslova održavanja. Tada potrošač ima pravo na jednostrani raskid ugovora u vezi s tim dodatnim uslugama ili robom,
  4. su predmet ugovora zapečaćene audio snimke ili videosnimke, odnosno računalni programi, koji su otpečaćeni nakon isporuke,
  5. je ugovor sklopljen na javnoj dražbi,
  6. su predmet ugovora digitalni sadržaj koji nije isporučen na tjelesnom mediju ili je ispunjenje ugovora započelo uz izričit prethodni pristanak potrošača te uz njegovu potvrdu da je upoznat s činjenicom da će time izgubiti pravo na jednostrani raskid ugovora

Kada je kupac pravna osoba na njega se ne primjenjuje odjeljak ovih Općih uvjeta korištenja pod nazivom „Jednostrani raskid ugovora“. Kod pravnih osoba se primjenjuje Zakon o obveznim odnosima i Zakon o elektroničkoj trgovini.